Thẻ: erpnext

  • Hệ thống tài khoản kế toán Việt Nam cho ERPNext

    Hệ thống tài khoản kế toán Việt Nam cho ERPNext

    ERPNext là phần mềm quản trị nguồn lực doanh nghiệp mã nguồn mở, miễn phí. Tuy ERPNext có chức năng tương đối hoàn chỉnh nhưng chưa tối ưu cho môi trường kinh doanh Việt Nam.ERPFit tự trao sứ mệnh tối ưu phần mềm cho vừa vặn với hoạt động doanh nghiệp. Qua bài viết này…